Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

COVID 19

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID 19- aktualizacja zgodna z wytycznymi MEiN, MZ, GIS z 18.02.2022 r.

      I Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu odległości,
  • zakrycie nosa i ust maseczką uniemożliwiającą transmisję wirusów,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 7. Ewidencja nauczycieli, pracowników i uczniów prowadzona będzie zgodnie
  z obowiązującymi dotychczas zasadami.
 8. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
 9. W szkole jest wyznaczone pomieszczenie (izolatorium) dla osób wykazujących objawy zakażenia górnych dróg oddechowy.

  II Organizacja i funkcjonowanie klas
 1. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych, zgodnie z wytycznymi.
 2. Uczniowie przerwy mogą spędzać na korytarzach, w maseczkach uniemożliwiających transmisję wirusów.
 3. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

  III Nauczyciele
 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora planu realizując zajęcia dydaktyczno - opiekuńczo – wychowawcze w szkole.
 2. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 3. Nauczyciel opiekujący się uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 4. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. Uczniowie i nauczyciele zakrywają usta i nos podczas przerw i na terenie szkoły z wyłączeniem zajęć lekcyjnych.
 6. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać – w każdej klasopracowni znajduje się płyn dezynfekujący.
 7. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 8. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 10. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel bezzwłocznie informuje dyrektora szkoły, który może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć
  i odprowadzić dziecko do izolatorium.

  IV Rodzice
 1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 i przestrzegać ich.
 4. Rodzice winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Wskazane jest, by rodzice określili godziny pobytu dziecka w świetlicy w poszczególne dni tygodnia.
 6. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 7. Na terenie szkoły rodzice obowiązkowo zasłaniają usta i nos maseczką uniemożliwiającą transmisję wirusów.
 8. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż ze względu na epidemię, nie może ono zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 9. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Rodzice maja obowiązek codziennego sprawdzania informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym Librus oraz zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.

  V Pracownicy szkoły
 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki uniemożliwiające transmisję wirusów, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami i uczniami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji – dodatkowy pojemnik w izolatorium.
 7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak np. : fartuchy, należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9.  Pracownikom obsługi zleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) - mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie,
 • dezynfekcję toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz
  w razie potrzeby,
 • dezynfekcję urządzeń terenowych – po każdej grupie.

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

  VI Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły
 1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 2. Rodzice odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych zewnętrznych. Klasy starsze schodzą do szatni potem dołem kierują się do sal.
  Dzieci z klas młodszych po przebraniu się są wpuszczane górnym wejściem do swoich klas.Procedura powtarza się przy odbieraniu dzieci ze szkoły oraz opuszczaniu jej przez uczniów klas starszych.
 3. Rodzice odbierający dzieci, czekają w przedsionku szkoły (jednocześnie mogą przebywać tam 3 osoby) i zachowują reżim sanitarny. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, zachowując dystans min. 2 metry.
 4. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej lub przed szkołą, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa uniemożliwiającą transmisję wirusów.
 6. Temperatura dziecka powyżej 38 stopni, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 7. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 8. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

  VII Zasady korzystania z sali gimnastycznej, terenów zielonych i boiska szkolnego
 1. Plac zabaw jest wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.
 2. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 3. Po powrocie z boiska i terenów przyszkolnych dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 4. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, zgodnie z wytycznymi.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu.

  VIII Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej zgodnie z jej regulaminem.

IX Zasady korzystania z świetlicy szkolnej

Uczniowie uczestniczą w zajęciach świetlicy szkolnej zgodnie z regulaminem pracy świetlicy.

X Zasady funkcjonowania stołówki

 1. Personel musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy,stosować środki ochrony osobistej.

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
3. Dzieci przed wejściem do stołówki dezynfekują ręce.
4. Wydawanie posiłków odbywać się będzie na dwóch przerwach obiadowych, oddzielnie dla uczniów klas 1-4 oddzielnie dla uczniów klas 5-8.
5. W stołówce pełni dyżur pedagog.
6. Następna grupa może wejść do stołówki po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno - porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
7. Przygotowane posiłki należy wydawać  razem ze sztućcami jednorazowymi. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel dyżurujący.
8. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci do kosza na śmieci.

XI Zasady dostarczania i przyjmowania obiadów do stołówki

 1. Dostawcy obiadów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożony obiad przechowywany jest w specjalnych opakowaniach.
 3. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się w kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.

  XII Zasady konsultacji i zebrań z rodzicami w szkole
 1. Dyrektor szkoły ustala harmonogram zebrań i konsultacji uwzględniając potrzeby rodziców i możliwości organizacyjne.
 2. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb i sytuacji epidemiologicznej.
 3. Podczas zebrań i konsultacji rodziców obowiązują zasady zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa maseczkami uniemożliwiającymi transmisję wirusów.

  XIII Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPID oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  XIV Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnionej, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, za zgodą dyrektora udaje się do domu i kontaktuje z lekarzem pierwszego kontaktu.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 7. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 9. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników.

  XV Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SP nr 24 został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

XVI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin może być modyfikowany.
 3. Regulamin zostanie opublikowany na stronie szkoły, przesłany jako wiadomość w dzienniku elektronicznym w ogłoszeniach oraz udostępniony w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Kadra pedagogiczna i pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z regulaminem podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.